تشکیل جلسه هماهنگی کمیته های نظارت و راهبری، اجرایی و علمی هشتمین همایش ملی معماری ایرانی، مدرسه ایرانی با حضور دکتر ورناصری دبیر همایش و مهندس مخدومی

جلسه هماهنگی کمیته های نظارت و راهبری، اجرایی و علمی هشتمین همایش ملی معماری ایرانی، مدرسه ایرانی با حضور دکتر ورناصری دبیر همایش و مهندس مخدومی