بررسی مشکلات مدارس شهرستان یزد با حضور معاونین پیشتیبانی و مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد

با حضور معاونین پشتیبانی نواحی آموزش و پرورش مشکلات بعضی از مدارس شهر یزد بررسی شد