هشتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی "مدرسه ایرانی، معماری ایرانی

با تصویب شورای سیاستگذاری سازمان نوسازی مدارس کشور

 عارفی مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد خبر داد:

با تصویب شورای سیاستگذاری سازمان نوسازی مدارس کشور

 هشتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی "مدرسه ایرانی، معماری ایرانی" 

در شهر جهانی یزد برگزار می شود