دیدار مدیر کل نوسازی مدارس استان با آیت الله ناصری

دیدار مدیر کل نوسازی مدارس استان با آیت الله ناصری