سفر یکروزه دکتر ورناصری معاونت فنی و اجرایی و مهندس مخدومی مدیر کل دفترفنی و تحقیقات سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد

بازدید معاونت فنی و اجرایی و مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی مدارس کشور از تعدادی از مدارس در حال احداث استان یزد