بایگانی

جلسه مشترک کمیته امور بانوان اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با مدیرکل

تشکیل جلسه مشترک کمیته امور بانوان اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مهندس ذاکر مدیرکل

با توجه به نقش فزاینده بانوان در پیشبرد اهداف سازمانی جلسه هماهنگی و مشورتی بانوان اداره کل نوسازی مدارس یزد با حضور مدیرکل تشکیل گردید.
در این جلسه هریک از همکاران به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و در ادامه خانم نواب زاده مسئول کمیته بانوان گزارشی از فعالیتها و برنامه های آتی این کمیته ارائه نمود. 
مهندس ذاکر نیز در این جلسه ضمن تشکر از بانوان اداره کل اظهار امیدواری کرد بتوان زمینه رشد و ارتقا همکاران خانم را فراهم نمود.
ایجاد تسهیلات ویژه بانوان از دیگر مباحث مدیرکل بود که مقرر گردید پیگیری و نتیجه اعلام گردد.