نهمین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مشارکتهای مردمی با موضوع همایش بانوان خیر مدرسه ساز برگزار شد

نهمین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با حضور مهندس ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ، مدیر کل دفتر مشارکت های مرد

نهمین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با حضور مهندس ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی  سازمان نوسازی مدارس کشور، مدیران کل نوسازی مدارس، روسای مجامع خیرین و معاونین مشارکت‌های مردمی نوسازی مدارس کشور برگزار شد