جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل تشکیل شد

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مهندس ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد؛ جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی  مدارس استان یزد با حضور مهندس ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان ، دکتر رضائیان معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت ، مهندس رضوی خواه معاون فنی ، مهندس باغی معاون اجرائی ، مهندس رخسارپور معاون مشارکت های مردمی ، مهندس شکوهی مدیر حراست و مهدوی زاده مسئول کارگزینی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد برگزار گردید.

در این جلسه اعضا جدید کمیته های پنجگانه انتخاب شدند و مقرر گردید جلسات کمیته ها بصورت منظم برگزار و مصوبات آن اجرایی گردد.