جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد

جشنواره های مدرسه محور شهرستان اردکان با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان، مدیریت آموزش و پرورش اردکان، معاونت مشارکتهای نوسازی مدارس و جمعی از خیرین م

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد،جشنواره های مدرسه محور شهرستان اردکان با حضورذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان ، کارگر مدیریت آموزش و پرورش اردکان، رخسار پورمعاونت مشارکتهای نوسازی مدارس و جمعی از خیرین مدرسه ساز در شهرستان اردکان برگزار شد.